logo

Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie

Projecten

ASD subsidieert momenteel het  project Sectorplan Defensie en Politie en het project Waarderen en Valideren van kennis en kunde

Sectorplan Defensie en politie

Het doel van dit sectorplan is om de komende twee jaar een extra stimulans te geven aan de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid bij Defensie en de Nationale Politie. Het strategisch personeelsbeleid in beide organisaties is gericht op duurzaam inzetbare werknemers binnen en buiten de organisatie en zet in op goed werkgeverschap. Het plan bestaat uit drie delen: het versterken van al bestaande initiatieven binnen de eigen sector en een aantal gezamenlijke projecten (daar waar de samenwerking voor beide partijen een meerwaarde oplevert, met name kennisdeling). Met het aanstellen van liaisonfunctionarissen is bedoeld de beoogde doelen te realiseren. Lees meer >

Project Waarderen en Valideren van kennis en kunde

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen bij Defensie en in de maatschappij, heeft  Defensie samen met 7 ROC’s en Cito  de mogelijkheden onderzocht om er voor te zorgen dat de medewerkers op een  eenvoudige maar verantwoorde manier worden begeleid naar formele/civiele diploma’s. Deelnemers kunnen via een verkort traject sneller een civiel diploma behalen.  Lees meer >